Kirkesti. - Sagen er nu afsluttet. -

AFSLUTNING PÅ SAGEN - Link til dokumenter -

Kirkestien forventes klar igen før JUL, siger kommunen.
-Klik- Se avis 04.11.14


I foråret 2014 troede vi på  at denne sag næsten var slut, da ekspropriationsforretningerne var afsluttet. Sådan gik det desværre ikke. 


Der blev klaget til Vejdirektoratet over kommunens beslutning i ekspropriations sag. Nu kommer klagen fra en ny side, nemlig fra Magnus og Mette Petersen i Årslev. 

Først klage handler om kommunens valg af ny linjeføring ved det gamle kommuneskel. Den lille trekant, hvor et af M&M's egne forslag er at stien i fremtiden ligger i den skrå linje, som mange cykler bruger. 
M&M har også andre og langt mere vidtgående ønsker, som også omhandler det stykke sti, som allerede er udskilt i egen matrikel. Dette stykke sti er ikke omfattet af kommunens nuværende beslutning om ekspropriation. 

Se Vejdirektoratets afgørelse her, samt skitser og sagsfremstilling - klik -


M&M har også klaget til Vejdirektoratet over granit-stellerne, som spærre for deres kørsel på stien, som markvej.  Afgørelsen er klar og tydelig, i kommunens ( og stiens) favør.
Det skal nu være slut med at køre med landbrugsmaskiner på Kirkestien. Kun kommunens egne køretøjer til klipning og reperationer må køre på stien.

Vejdirektoratets afgørelse kan læses i dokumenterne her - klik -


Faaborg-Midtfyn kommune ejer nu hele Kirkestien.  Den er nu sikret for fremtiden og vi håber at rigtig mange igen vil få glæde at at gå, løbe, cykle og ride på stien. 

Kommunen går nu igang med at ændre forløb, rette op på skader og forhåbentlig lave stien plan og jævn uden at der står højt vand nogen steder.


Erik og Anette siger hermed tak til alle I aktive borgere i de to sogne, for jeres medvirken i hele forløbet, siden juni mdr. 2012 og frem til Oktober/november 2014. 
Sagerne er slut og vi skal finder glæden og smilene frem, og møde hinanden med venlighed og gensidig respekt.

Vi ses derude, på stien ! 


 


 


 

Faaborg-Midtfyn kommune Teknik-Miljøudvalget anbefaler den GRØNNE linje til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen - John Thomsens forslag. - Se mere længere nede - ................................................................................................................................... Kirkesti sagen nærmer sig en afslutning. . . . . Vi håber i Borgergruppen at freden igen vil indfinde sig, og stridsøksen begraves. . . . Nu bliver det lavet rigtigt, lige efter bogen. . . . Det siger vi TAK for!

AFGØRELSE - KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 22. april 2014, pkt. 48:
Anbefales godkendt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, således at forløbet bliver som den eksisterende sti gennem skoven, dog således at den nordlige del af stien ændres, så stien ikke berører ejendommen lb. Nr. 5.(Grøn markering på bilag 5.)


Økonomiudvalget 2014-17, 5. maj 2014, pkt. 122:
Anbefales.

Kirsten Bakkesen Lundgaard kan ikke tilslutte sig det indstillede stiforløb.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard deltog i stedet.

Desuden afbud fra Jane Heitmann. Steen Virkelyst deltog i stedet.

Godkendt.

Kirsten Bakkesen Lundgaard stemte imod godkendelsen, men ønsker i stedet det alternative stiforløb.  

(  obs: Kirsten Lundgaard repræsenterer ENHEDSLISTEN )

Læs referatet fra kommunalbestyrelses mødet her - klik -

Sendt til Faaborg-Midtfyn kommune  d.28.04.2014

Indsigelse mod afgørelsen i Teknik og Miljøudvalget.

Appel til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om at sende sagen tilbage til T+M udvalget til fornyet undersøgelse

 

 


 

 

 LÆS ARTIKLEN -  OM AFGØRELSEN HER-  I  FYENS.DK D. 24.04.2014.

Baggrunds NOTAT fra Landindspektørfirmaet LE34 

 

Den afsluttende sætning i Baggrunds notatet er:
"Derfor vil vi anbefale at ejerens forslag imødekommes, eventuelt at det alternative forslag overvejes efter nærmere un dersøgelser"


 

Dagsorden punkt til Teknik og Miljøudvalgets møde d. 22.april 2014    klik 

 


 Div sagsakter


 


 Tirsdag d. 22. April 2014  

- Udvalgsmøde kl. 14 - M21, Faaborg

 

05.04.20-P12-1-14

48. Sti mellem Sdr. Højrup Kirke og Årslev Kirke - Ekspropriation af stiareal

Resumé

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 14. januar 2014 at igangsætte ekspropriationsproceduren. Der blev afholdt åstedsforretning d. 12. marts 2014, hvor der blev redegjort for den påtænkte ekspropriation, og hvor ejere og brugere havde lejlighed til at kommentere dette. Der fremkom forslag til ændret forløb af stien over 2 ejendomme. Det indstilles, at der træffes beslutning om den endelige placering af stien og om ekspropriation af de nødvendige arealer m.v.

 

Sagsfremstilling

Ekspropriationen er nødvendig for sikre den over 100 år gamle sti som offentlig sti, idet Vejdirektoratet har givet en af ejerne medhold i, at stien ikke er offentlig på en del af strækningen i tidligere Ringe kommune.

Ved åstedsforretningen fremkom de bemærkninger m.v., der fremgår af ekspropriationsprotokollen, side 1 – 5 (Bilag 4.) De berørte ejere og brugere har haft lejlighed til at fremkomme med yderligere bemærkninger indtil 3 uger efter åstedsforretningen. Referat af de yderligere modtagne bemærkninger fremgår af vedlagte Uddybning af indstilling om ekspropriation (Bilag 5).

Ved ejendommen lb. nr. 1 fremsatte ejeren Magnus Petersen flere forslag til ændring af stiens forløb over hans ejendom. Det indstilles at imødekomme et af disse forslag.

Ejeren af ejendommen lb. nr. 2, John Thomsen og brugeren Luise Thomsen, protesterede mod at stien på deres ejendom placeres på engen langs skovbrynet, hvor stien hidtil har forløbet, indtil stien blev afspærret af ejeren. Ejeren foreslog, at stien placeres længere mod øst på ejendommen, hvor der i dag er en trampesti gennem skoven, dog således at stien ikke berører ejendommen lb. nr. 5. Ejeren har ved e-mail af 4. april 2014 sendt skitse der viser hans forslag til stiens forløb (se bilag 6). En nærmere beskrivelse af placeringsforslagene på ejendommen lb. nr. 2 og en vurdering af konsekvenserne fremgår af bilag 5.

Ved de øvrige berørte ejendomme er der ikke fremkommet kommentarer til den ved åstedsforretningen påviste placering af stien.

Sagen omfatter også ekspropriation af gadejord i Sdr. Højrup, således at kommunevejen Skovhavevej kan udskilles og skellet fastlægges mod de tilgrænsende ejendomme. 

Lovgrundlag

Ekspropriationen sker med hjemmel i § 43 i Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03. november 2011. Herefter kan kommunalbestyrelsen, når almenvellet kræver det, iværksætte ekspropriation til offentlige stier. Proceduren fremgår af samme lov §§ 47 – 65

Økonomi

 

De samlede udgifter i forbindelse med ekspropriationen forventes at blive på 100.000 kr.

Økonomistaben bemærker, at der ikke specifikt er budgetteret med udgifter til ekspropriation af det anførte stiareal. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger - set over et helt regnskabsår.

Økonomistaben anbefaler på baggrund af Kommunalbestyrelsens målsætning, at udgiften finansieres indenfor Fagsekretariat Tekniks egen budgetramme. Alternativt skal der ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2014 anvises kompenserende besparelse.

 

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen:

  • At forslagene fra Magnus Petersen om ændret forløb af stien over hans ejendom, imødekommes, idet stien placeres som hans forslag C ifølge protokol fra åstedsforretningen (udretning af stien), og idet det meddeles ejeren,

    • at de øvrige forslag om ændret placering af stien vil medføre en for omfattende ændring af stiens forløb i forhold til det aktuelle projekt, og

    • at den nedlagte del af stien umiddelbart vil blive registreret som forurenet jord.

  • At det afgøres i forbindelse sagens behandling, hvilket forløb stien skal have over ejendommen lb. nr. 2, med baggrund i bilag 5,

  • At øvrige ønsker og forslag m.v. afgøres som det fremgår af bilag 5.

  • At ekspropriationen gennemføres i henhold til arealfortegnelse nr. 1A og ekspropriationsplanerne 1A og 2A af 9. april 2014, dog således at materialet tilpasses kommunalbestyrelsens beslutninger i denne sag.

  • At ekspropriationen regnes fra den 13. maj 2014.

  • At der søges en tillægsbevilling på 100.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

 

Beslutning

Anbefales godkendt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, således at forløbet bliver som den eksisterende sti gennem skoven, dog således at den nordlige del af stien ændres, så stien ikke berører ejendommen lb. Nr. 5.(Grøn markering på bilag 5.)

  

 


 

Hent her - Ekspropriations rapporten - klik 

 


 

Kirkestien og Åstedsforretning

Teknik Miljøudvalget, i Faaborg Midtfyn kommune, har besluttet i dec. 2013 at Kirkestien har betydning for almenheden, og at jorden den ligger på, om nødvendigt, kan eksproprieres.

Denne beslutning indstilles til Kommunalbestyrelsen, som også træffer samme beslutning i jan. 2014. Hermed er der taget politisk beslutning til at sikre Kirkestien mellem Sdr. Højrup og Årslev Kirker.

 

Så står vi præcis samme sted, som da den gamle Ringe kommune i 1992 besluttede den samlede STIFORTEGNELSE. I gl. Årslev kommune havde man læst grundigt på den lov, der kæver at en sti skal skilles ud fra matriklerne, for at stien kan administreres af det Offentlige. Det fik gl. Ringe kommune desværre ikke gjort.

 

Stien har hele tiden været der, og har hele tiden haft offentlig adgang. Det var ikke spørgsmålet om stiens eksistens, som Vejdirektoratet i 2012 tog stilling til, kun om den kunne administreres af det offentlige, som den er blevet i mere end 20 år, og i 2012 også i 5 år af Faaborg-Midtfyn kommune.

 

Forud for en evt. ekspropriation, skal der være en Åstedsforretning, hvor alle de berørte lodsejere er blevet skriftligt indkaldt. Andre med interesse i og brugere af den jord der er i spil, kan også deltage. Vi var ca. 20 personer der i flot forårssol mødte op.

 

Alt forløber i god ro og orden. Landinspektør Hans Faarup fra Landinspektør firmaet LE34 er en rolig og besindig, men også knivskarp og præcis mand. Alt hvad der bliver sagt bliver ført til protokols af en af hans kollegaer. De tre jordstykker som stien ligger på, ejes af Daniel Boserup, John Thomsen og Magnus Pedersen. Tilstødende jord, som hører under Ringstedgård, ejes af Lars Vestermark, Volderslev.
Lars Vestemark var blevet lidt forsinket, og kom da vi faktisk var færdige og alt ført til protokols.

Landinspektøren informere om hvad der er noteret, også om den aftale om hans jord, som er lagt ind til Thomsens hestefold, - som der er aftalt bytte med anden jord.... Øhhhhh - Hvad ?

 

Her udspiller dages vendepunkt sig, som et helt drama.

Lars Vestermark er ét stort spørgsmålstegn at se på, han forstår tydeligvis intet. Louise Thomsen siger at hun har en aftale med ham.... han siger nej, han har aldrig talt med hende, han har aldrig set de mennesker før.

Hele gruppen bevæger sig nu fra det gamle kommuneskel, tilbage til Thomsens hestefold. Der bliver diskuteret og forklaret om noget jord og aftaler, som viser sig har med den tidligere ejer af Ringstedgård at gøre.

Lars Vestermark virker lidt rystet, og vil da ”bare gerne have sin jord tilbage” . Louise Thomsen mener, at de bare kan bytte med lidt i skovkanten. - Pludselig siger John Thomsen: ”Jamen, så kan vi også bare holde stien inde på vores egen jord.....” og så forlader faml. Thomsen resten af gruppen.

Åstedsforretningen er afsluttet, det hele tog en dramatisk drejning til slut.

 

Ja... det havde måske været en god idé, hvis de holdt sig inde på deres egen jord, hele vejen rundt. Der er også problemer i forhold til andre skel. Rent principielt er det mest rigtigt, at få helt præcise skel sat af, så ingen i fremtiden kan være i tvivl om, hvad der er deres jord.

 

Det groteske i hele denne 2 år lange sag er, at dén trekant af hestefolden, som har udløst hele konflikten, den er ejet af Lars Vestermark.

Louise Thomsen har inddraget den som hestefold, og så lå Kirkestien pludselig ind gennem hendes hestefold, og ikke i udkanten af en eng, som tidligere.

 

Den gamle Kirkesti går langs Lars Vestermarks skel, i engen...Som det har gjort i 200 år. Det var helt normalt i gammel tid, at stier blev lagt langs et markskel og i skovbryn.

 

Næste skridt bliver at der kommer et referat fra Åstedsforretningen, Teknik Miljøudvalget vil på deres møde i april finde frem til en beslutning om forløbet af Kirkestien, i den gamle Ringe Kommune. TM indstiller deres beslutning til Kommunalbestyrelsen, som vil træffe den endelige beslutning på deres møde i maj. Det er en lang proces, men nu bliver alt lige efter lovens bogstav.
 

Beskrivelse

Overskrift

Seneste nyt:

Åstedsforretning onsdag d. 12. marts kl. 13.00

 

DOKUMENTER - luk mappen op

- Der ligger 2 billeder af kortudsnit over de arealer der skal eksproprieres

 - 2 samlinger af filer om den kommende Åstedsforretninger over Ekspropriationer

- 1 samling filer - afslutningen på sagen om afspærring af Kirkestien
 

OBS 

 

Der er link til flere dokumenter HER   

og længere ned gennem siderne sideneren.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

!!!!!! HURRA   STIEN   BLIVER  EKSPROPRIERET !!!!!!!

Vedtaget d. 14. jan 2014

OBS: Seneste dokumenter kan findes her - klik -

Sagen er endnu ikke afsluttet, men på vej gennem det kommunale system

HURRA STIEN BLIVER EKSPROPRIERET - STOR TAK TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE, TIL BÅDE DET GAMLE OG NYE TEKNIK-MILJØ UDVALG, OG FORMÆNDENE FOR DETTE, GRETHE JUSTESEN OG SØREN KRISTENSEN. TAK FORDI I STOD FAST OG HOLDT UD. Beboerne i de to områder Sdr. Højrup og Årslev er jer meget taknemmelige.

Seneste nyt - 20.12.2013


Faaborg-Midtfyn kommune arbejder ihærdigt med en løsning !!!!!

Sagen trækker ud, og bliver ikke afsluttet i 2013. Sagen fortsætter i det nye Tenknik Miljø udvalg, hvor Søren Kristensen (V) er valgt som ny formand for udvalget. 

Søren Kristensen sad også i det gamle udvalg, han deltog i vores møde på stien og i forsamlingshuset, så han kender hele sagen om Kirkestien, særdeles godt.

Vi ser frem til en snarlig afslutning på sagen.

Jeg vil gerne takke udvalgsformand Grethe Justesen (K) fordi du sagde JA TAK til at komme ud til os borgere, for at se på lokalteterne og problemet. Også tak fordi du foreslog, at vi skulle begynde mødet med at gå ned og se på stien, i samlet flok.
Også en tak til hele Teknik-Miljø udvalget,selv om I ikke nåede i mål. Mange af udvalgets medlemmer er ikke at finde i den nye kommunalbestyrelse.  

En særlig stor tak til Ib Ingildsen (A) for den store hjælp med at få kirkestien på dagsordenen, for din store moralsk støtte og opbakning, når stemningen var trykket.

Jeg vender tilbage til denne side, når der er nyt i sagen.

Ulovlig afspærring, bygget på anden mands jord
Den flere hundrede år gamle sti er nu blevet spærret af
Her er den "alternative" sti
Beboeren på Skovhavevej 17, har spærret sin jord af med afsavede grene og små træer
Set fra stien, fra Boserups skovlod
Der skal en vis frækhed til, at lave en afspærring inde på en anden mands jord. Den frækhed har ejeren + lejerne på Skovhavevej 17
Flere angreb på kirkestien
Der er desværre sket endnu et angreb på kirkestien. Hvor en plov flere steder har været for langt ude.
FOLKEVANDRING, FØRSTE GRUPPE PÅ VEJ MOD SDR. HØJRUP SKOVHAVE, OG AFSPÆRRINGEN.

Seneste NYT - 10.10.2013

 

Svar fra Transportminister Pia Olsen Dyhr

- på Borgmester Hans Jørgensens brev

vedr:. tolkning af love om stier der administreres som OFFENTLIG. 

 

 

 


 

 

Dagen derpå. - Efter det offentlige møde om Kirkestien / Åbent brev til Faaborg-Midtfyn kommune

D. 27. sept. 2013

 

Vi er meget glade for, at så mange mennesker har vist interesse for sagen om kirkestien.

Der blev talt mellem 95 og 100 personer på stien, + 20 som kun kom i forsamlingshuset.

Enkelte kom kun på stien. I alt har ca. 120 personer deltaget i arrangementet.

Vi har modtaget afbud fra 37 personer, som rigtig gerne ville deltage, men ikke kunne pga. andre aftaler, der ikke kunne ændres. Vi ved også, at mange lokale har samme holdning som flertallet af de fremmødte, men som af forskellige grunde blev hjemme.

 

Selv om vi i Sdr. Højrup kunne trække flere mennesker til vores offentlige møde, end kommunen kunne til deres Budgetmøde, har vi ikke tænkt os at hvile på laurbærene.

Vi synes, at kommunen skal blive i arbejdstøjet, mens de afventer svar på Borgmester Hans Jørgensens brev, til Transportminister Pia Olsen Dyhr, vedr. dokumentationskrav m.v.

Kommunen har en opgave, som myndighed, som de skal løse.

Nemlig at finde ud af, hvor de tinglyste 32 m²vejareal er, på mat. nr. 9m, tilhørende Skovhavevej 17, Sdr. Højrup ?

Opgaven skulle nok havde været løst helt fra begyndelsen af sagen, sommeren 2012.

 

1968

Matrikelkortet fra 1968, der hører til det Tinglyst skøde på Skovhavevej 17, er der trukket en stiplet linje efter en lineal, ved linjen er påskrevet ”sti”. Stien ligger i et lige forløb fra mat. nr. 9a, nu kaldet 9æ og tilhørerende D. B, Møllebakkevej 5, 5750 Ringe

I skødet på Skovhavevej 17 er der bl.a. indskrevet ”..... og der er desuden over jordene en offentlig sti.”

Skødet er gældende for mat. nr. 40A, 40b, 40e og 9m. Teksten er indskrevet fordi der er en offentlig sti, på mat. nr. 9m.

 

Sept. 2013

Under besigtigelse af stien i aftes, talte flere af os med Ejeren af Skovhavevej 17, J. T. om eng-arealet 9m. Han anerkendte helt klart, at han har et Tinglyst skøde på 9m, hvorpå der er anført et vejareal på 32 m².

 

Kommunens opgave som myndighed

 Vi vil bede kommunen om, at få anvist hvor J. T. mener at de 32m² Vejareal ligger på 9m. - Ifølge hans tinglyste skøde.

Det skulle gerne være lige præcist dér, hvor den historiske kirkesti har sit forløb, og hvor der i ca 800 år har været offentlig færdsel.

 

Vi må have afklaret: Til hvis fordel er der tinglyst 32m² Vejareal, på mat. nr. 9m, engen.

Vejarealet er selvfølgeligt ikke anført skødet, fordi J. T. har en sikret ret til at gå på egen jord.

Stien er påført skødet, fordi offentligheden har ret til at færdes der.

Altså, der skal være fri og uhindret adgang for os alle, og det må kommunen straks sørge for.

 

Derefter kan kommunen tage stilling til om stien skal administreres efter vejloven, - eller om det skal være efter Naturbeskyttelses Lovens § 26.

Lige nu må kommunen kræve af ejeren, at der bliver fri og uhindret adgang til de 32 m² sti.

 

Med venlig hilsen

Erik Højer Pedersen og Anette Tracz Knudsen

På vegne af Borgergruppen for Kirkestien

tracz(a)live.dk - tlf. 6599 1914 / mobil 2096 5032

Formand for Teknik-Miljø udvalget i Faaborg-Midtfyn kommune, Grete Justesen skriver samme aften, efter mødet, på Konservatives facebook side: - "Sdr. Højrup stiens nuværende tilstand og dens fremtid! Kunne samle mere end 100 mennesker til vandring og efterfølgende debat. Det kalder jeg aktive borgere! Kommunen og dens politikere må støtte op om fremtiden. "
P-pladsen var fyldt længe før afgang
Netop ude på det åbne stykke, efter kirken
Nogen gik meget stærkt, andre mere roligt
Fortroppen nærmer sig skoven
Resten af grupperne kommer i eget tempo
Unge, yngre og ældrer
En stor oplevelse at gå så mange sammen
Ejeren af Skovhavevej 17 trillede, hensynsfuldt forbi
De første nærmer sig skoven
Her er nogen gået uden om den afspærrede eng
Kirkestien blev set efter i alle hjørner og kroge.
Folk er afventende. - God stemning
Flere stole og borde slæbes frem
Borgerforenings formand Yvonne Koch byder velkommen
Teknik - Miljø udv. formand Grete Justesen
Fortæller om borgmester Hans Jørgensens brev til transportminister Pia Olsen Dyhr. Understreger, at ordet ekspropriation kender de ikke i byrådet .....
Indgangen til Kirkestien set fra Årslev Kirke i september 2013. - Læs om denne del af Kirkestien, i det nye Kirkeblad - nederst på denne side.
Samme kirkesti ved Årslev - og den "anviste" alternative sti, ved Sdr. Højrup Skovhave, i september 2013
Her er detaljer fra kortet 18.12.1991. Der er afsat land-måler mærker fra Årslev siden. Desværre har gl. Ringe kommune sparret denne udgift. men det ændre ikke på at stien er tegnet ind. 9a (også nogen stedet kaldet 9æ) er skovstykket, man kommer til via skovvejen. 9m er engstykket. - Hele kortet og et større udsnit, finder du længere ned på siden. -

Vi skal finde en løsning - Indbydelse til Offentligt MØDE - Torsdag d. 26. sep. 2013

Den smukke udsigt over eng og marker til Årslev kirke.

 

Flyt fokus til selve Kirkestien.

Vi / Almenheden eller offentligheden, har en gammel Kirke- og Kulturhistorisk STI, som binder to sogne sammen.

I gamle dage havde et SOGN samme betydning som vore dages kommuner.
Sdr. Højrup kirke er første gang omtalt i år 1291, hørte under Godset Nordskov. I 1383 er Årslev Kirke omtalt første gang. Kirkerne er blevet betjent af samme præst og personale, fra præstegården i Sdr. Højrup siden d. 2. oktober. 1857, altså i hele 156 år om få dage.

(info fra: Ringe Lokal historiske Arkiv) 

For et år og 3 mdr. siden fik en beboer/ejer af et lille stykke af stien, pludselig lyst til at spærre den af. Måske fordi de allerede havde forudset problemer med at grave jordvarme slanger ned. Vi kender ikke grunden. En politianmeldelse af afspærringen udløste en klage til Vejdirektoratet.

Der har siden sept. 2012 kørt en sag mellem Kommunen og Vejdirektoratet, den sag handler KUN og ALENE om en procedurefejl, begået i 1974.

- Ingen har endnu behandlet spørgsmålet om selve stien, og Almenhedens afsagn ved, at en del af stien er spærret af. -

Ejeren har et tinglyst skøde, hvorpå der er anført et VEJAREAL til en offentlig tilgængelig vej/sti over hans eng, matrikel.nr. 9m.

Vi synes at fokus skal flyttes fra en administrativ procedurefejl, til offentlighedens ret til at benytte den pågældende sti, i sit fulde omfang og i sit oprindelige forløb.

Hvordan Kirkestien mellem de to gamle middelalder kirker så kan administreres i fremtiden, det må fremtiden vise. Hvis denne ene lodsejer ikke vil affinde sig med at kommunen passer og vedligeholder stien hen over hans jord, må de jo selv passe den.

Kirkestien eksisterer, som den har gjort i mindst 156 år. Den eksistere nu, og den vil eksistere i fremtiden.

 OBS: Vejdirektoratet har IKKE taget stilling til selve STIEN, men alene til kommunens ret til at administrere den, i offentligt regi.

 

Med venlig hilsen

Anette Tracz Knudsen

 .........................................................................................................................

Flyt fokus til selve Kirkestien.

 

Flyt fokus til selve Kirkestien.

Vi / Almenheden eller offentligheden, har en gammel Kirke- og Kulturhistorisk STI, som binder to sogne sammen.

I gamle dage havde et SOGN samme betydning som vore dages kommuner.
Sdr. Højrup kirke er første gang omtalt i år 1291, hørte under Godset Nordskov. I 1383 er Årslev Kirke omtalt første gang. Kirkerne er blevet betjent af samme præst og personale, fra præstegården i Sdr. Højrup siden d. 2. oktober. 1857, altså i hele 156 år om få dage.

(info fra: Ringe Lokal historiske Arkiv) 

For et år og 3 mdr. siden fik en beboer/ejer af et lille stykke af stien, pludselig lyst til at spærre den af. Måske fordi de allerede havde forudset problemer med at grave jordvarme slanger ned. Vi kender ikke grunden. En politianmeldelse af afspærringen udløste en klage til Vejdirektoratet.

Der har siden sept. 2012 kørt en sag mellem Kommunen og Vejdirektoratet, den sag handler KUN og ALENE om en procedurefejl, begået i 1974.

- Ingen har endnu behandlet spørgsmålet om selve stien, og Almenhedens afsagn ved, at en del af stien er spærret af. -

Ejeren har et tinglyst skøde, hvorpå der er anført et VEJAREAL til en offentlig tilgængelig vej/sti over hans eng, matrikel.nr. 9m.

Vi synes at fokus skal flyttes fra en administrativ procedurefejl, til offentlighedens ret til at benytte den pågældende sti, i sit fulde omfang og i sit oprindelige forløb.

Hvordan Kirkestien mellem de to gamle middelalder kirker så kan administreres i fremtiden, det må fremtiden vise. Hvis denne ene lodsejer ikke vil affinde sig med at kommunen passer og vedligeholder stien hen over hans jord, må de jo selv passe den.

Kirkestien eksisterer, som den har gjort i mindst 156 år. Den eksistere nu, og den vil eksistere i fremtiden.

 OBS: Vejdirektoratet har IKKE taget stilling til selve STIEN, men alene til kommunens ret til at administrere den, i offentligt regi.

 

Med venlig hilsen

Anette Tracz Knudsen

 .........................................................................................................................

Beskrivelse
Beskrivelse
11.sept. 2013 Her var der for et år siden en meget brugt kirkesti. I et år og 3 mdr. har den været sæpret af et el-hegn. Nu er ved at blive lagt jordvarmeslanger ned, netop hvor stien skal være. Har kommunen givet deres tilladelse til det ? .... efterfølgende kom den mandlige beboer, Skovhavevej 17, Sdr. Højrup Skovhave. og overrakte Erik et trusselsbrev. Kl.20.00 på vores bopæl. Også Vedr.: Billederne her på hjemmesiden, som han kræver fjernet. Se brevet længere nede, efter indbydelsen til Offentlig Møde om Kirkesien der forsvandt bag el-hegn og nu er gravet op. Billederne er taget med zoom fra en del af den offentlige sti.

KIRKESTIEN mellem Sdr. Højrup og Årslev kirker - er pt. AFSPÆRRET af ejeren af på én ejendom

Dato: 13. maj 2013   08.12
Emne: Svar: Vedr. spærring af Kirkestien i Sdr. Højrup.

 

Ejer af Skovhavevej 17 har klaget til Vejdirektoratet over at kommunen administrerer stien som offentlig sti.

Kommunen er af den opfattelse at stien er offentlig men ejers klage til Vejdirektoratet er resulteret i, at Vejdirektoratet har givet lodsejeren medhold i, at kommunen ikke kan dokumentere at stien er offentlig.


Optagelsen på stiregistret har været politisk behandlet i 1992 hvor byrådet besluttede at optage stien som offentlig. Sagen har i 1992 været annonceret og været i offentlig høring forinden endelig beslutning om at optage stien som offentlig sti.


Vejdirektoratet har afgjort at stien alligevel ikke er optaget som offentlig fordi kommunen ikke kan fremvise et brev, som oplyser daværende ejer af ejendommen om byrådets beslutning om at optage stien som offentlig.

Oplysningen til ejeren skulle være vedlagt en klagevejledning jvf forvaltningsloven.


Vej- og trafikafdelingen har givet påbud til nuværende ejer om at fjerne afspærringen og da det ikke skete, er forholdet blevet politianmeldt.

Vej- og trafikafdelingen er nødt til at trække politianmeldelse og påbud tilbage på baggrund af Vejdirektoratets afgørelse.


Vej- og trafikafdelingen mener at stien stadig skal være offentlig tilgængelig og mener at eftersom den ikke kan administreres som en offentlig sti, så kan den administreres i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
Dvs. at alle må gå og cykle på stien. Væsentligste forskel på om stien administreres som offentlig sti i henhold til Vejloven eller som natursti i henhold til Naturbeskyttelsesloven er standarden af stien og måden stien vedligeholdes på.


Stien kan ses på kortinfo så langt tilbage vi kan se.

Stien har haft samme forløb siden 1842 (høje målebordsblade).


Kommunen arbejder fortsat på sagen.

 

Med venlig hilsen


L.Y.O
Faaborg-Midtfyn Kommune
Vej- og trafikafdelingen
Nørregade 4
5600 Faaborg

..................................................................................................................

LINK til brevet fra Vejdirektoratet.    
(brug en google-konto som login, evt. en g-mail)


Bemærk: At klagen og afgørelsen handler om, at den nuværende kommune ikke kan DOKUMENTERE et brev med klage vejledning, sendt af gammel Ringe kommune til de daværende ejere af Skovhavevej 17.

OBS!

I mange små landkommuner, også i den gamle Ringe kommune, har proceduren været sådan:
At sager blev besluttet, annonceret i den lokale presse, og husstandsomdelte lokalavis. Sager er fremlagt til gennemsyn hhv. på Rådhuset og på Biblioteket.

Klagevejledning og tidsfrister er både annonceret og fremlagt. 
Det fremgår af byrådsdagsordenen, at Stifortegnelsen i 1992:  " Er vedtaget som fremlagt ".
Der har altså IKKE være klager, som har haft nogen betydning for Stifortegnelsen. 

Den nye ejer af Skovhavevej 17 forlanger at se et brev, som DOKUMENTATION.

Det er den manglende dokumententaion og det dette manglende brev, som VEJDIREKTORATET har truffet en afgørelse om.

Den rigtige, og juridisk holdbare løsning er, og ville havde været:
- At Gammel Ringe kommune  havde gjort som gammel Årslev kommune, - nemlig at UDMATRIKULERE STIEN FRA EJENDOMMEN. 


Det er en fejl, som Faaborg-Midtfyn kommune må rette op på.

 

..........................................................................................................

Borgerforeningen v/Yvonne Koch har modtaget status på sagen 13. maj 2012

Dette er en meget trist sag, hvor en lodsejer afspærre almenheden adgang til en gammel kirkesti. Selv om det afspærrede og oppløjet stistykke kun er et kort stykke, så forhindrer afspærringen daglig brug af stien...for rigtigmange mennesker.

Link øverst på siden til alle dokumenter i sagen, vores egne korrespondancer m.m.

HISTORISKE KORT PÅ NETTET

1. Link til kort     og     Side til flere kort

Vejledning til 1. kort:

Gå ind på kortet, marker området øverst  (hold v. musseknap nede og træk en firkant) lidt til højre for midten.   Matrikel 9m + 9a.  Når den røde ramme vises - tryk på + tasten, gentag zoom indtil du kan se der står Sti, ved den stiplede linje på matr. 9m

 

 

Hele sagen ....der arbejdes med den

Dette er en meget trist sag, hvor en lodsejer afspærre almenheden adgang til en gammel kirkesti. Selv om det afspærrede og oppløjet stistykke kun er et kort stykke, så forhindrer afspærringen daglig brug af stien...for rigtigmange mennesker.

Link øverst på siden til alle dokumenter i sagen, vores egne korrespondancer m.m.

HISTORISKE KORT PÅ NETTET

1. Link til kort     og     Side til flere kort

Vejledning til 1. kort:

Gå ind på kortet, marker området øverst  (hold v. musseknap nede og træk en firkant) lidt til højre for midten.   Matrikel 9m + 9a.  Når den røde ramme vises - tryk på + tasten, gentag zoom indtil du kan se der står Sti, ved den stiplede linje på matr. 9m

 

 

"Kirkestien" i gl. Årslev kommune og Årslev sogn - Originalkort 6-5-1991

Sagens kærne

Kort der viser matriklener og sti i Sdr. Højrup Skovhave

Der ligger mere end 150 dokumenter i sagen, men der er rigtig mange af dem som er ens, bare sendt til forskellige, frem og tilbage. Det gør sagen lidt uoverskuelig.

 

Dato for første doc. er fra d. 22.08.2012

Mail til Faaborg.Midtfyn kommvedtagetune, fra beboeren af Skovhavevej 17, Sdr. Højrup, 5750 Ringe

XXXXXXXXXX Fjernet af cencuren - Alle sagens akter kan læses U-cencureret i dokumenter over sagens akter.

Det er en mail der samler op på en telefonsamtale mellem den kvindelige lejer / datter af ejeren og en medarbejder på kommunen. Tlf. samtalen fandt sted d. 15. juni 2012, og omhandlede KIRKESTIEN MELLEM SDR. HØJRUP OG ÅRSLEV OG DENS FORLØB GENNEM MATRIKEL 9m.

 

Ejer/lejer mener, at de ud fra matrikelkortet og snak med lokale, kan konkludere at stien ikke ligger det rigtige sted. De mener at stien skal gå inde i skoven og ikke ude i engen, SELV OM DET SER SÅDAN UD.

 

Derefter meddeler de, at de flytter stien ind i skoven, og så må folk bruge den istedet for.

 

ps. Alt hvad der er skrevet i denne sag, ligger i sagens akter. Man kan læse at familien først godt ved at der er en kirkesti, til at de gennem forløbet ændre forklaring og ikke mener at der er en offentlig sti... at stien ikke kan være en kirke sti og endelig (ind til videre) at stien heller ikke er en ALMEN STI.

 

Al kortmatriale og udsagn fra alle der har boet i området i årevis, i flere generationer ja endda helt op til 5 generationer, ved at stien er en Kirkesti og som sådan også mindst en almen sti.

 

At gl. Ringe kommune har sagbehandlet og vedtaget den samlede stifortegnelse i 1992, uden ændringer fra oplæg til vedtagelse, bekræfter at der er en offentlig sti, - blot mener Vejdirektoratet, at den gamle kommune har lavet en procedure fejl. Det sidste ord i den sag er endnu ikke sagt.

 

Denne mail er vigtig, for den viser at ejerne og lejerne netop GODT VED, at der er tale om en kirkesti.

Desværre reagerer kommunen ikke korrekt på denne mail.

Det er ikke lovligt bare at ændre på en Kirkesti. 

Hvis ejeren, som er beboerens far, mener at linjeføringen ikke er korrekt iht. hans matrikelkort, så er det en sag for en landmåler. Man har ikke ret til at begå selvtægt, og så regne med at man får tilgivelse bag efter. 

 


 

 

I mappen AKTINDSIGT, doc.samlingen - mappe 9, ca. side 7 og videre, ligger der en mail fra d. 17. maj 2013 fra C. L. - Friluftsrådet, som beskriver hvad sagen handler om... men som kommunen ikke har valgt at bruge som grundlag for at få stien genetableret og genåbnet. Hvilket kunne havde sket straks de blev bekendt med "selvtægten"  med en såkaldt omlægning, ud i en bundløs sump.

Vi synes ikke at kommunens medarbejder, som kører sagen forstår det som C. L. skriver, meget klart og tydeligt. Vi er derfor bange for, at kommunen acceptere at stien omlægges.... Hvilket er totalt uacceptabelt for almenheden.

Vi håber at der stadigvæk findes lov og ret i dette land.

Gennemgang af sagsakterne

'Barndomserindringer' af Eriks farfar, Hans Jørgen Pedersen.
Han beskriver stedet matr. 41 c, hus, have osv...: .... Marken der var omgivet af
skov, med undtagelse af en lille aabning mod syd. I vest var der et stort levende
hegn, nærmest sorttjørn, med gennemgang til vejen der fører fra byen til
skoven og videre ad stien til Årslev kirke......
Det er en beskrivelse fra hans barndom. Hans Jørgen er født i 1876 og død i
1971. Forældrene flyttede til Sdr. Højrup Skovhave i efteråret 1869.

H.J. Pedersen, født i Sdr. Højrup Skovhave i 1867, skriver om stien i sine barndoms erindringer.

Der er skrevet "Sti" på matrikelkortet langs den lige linje der går hen over 9m og 9a - Det er dette stykke sti, som ejeren af disse matrikler, har AFSPÆRRET. På det rigtige kort, kan man zoome helt tæt på og se det meget tydeligt.

Billeder af KIRKESTIEN, fra Skovhavevej, gennem skovstykket og frem til afspærring af stien. - OBS 5 Billeder -

Der er skrevet "Sti" på matrikelkortet langs den lige linje der går hen over 9m og 9a - Det er dette stykke sti, som ejeren af disse matrikler, har AFSPÆRRET. På det rigtige kort, kan man zoome helt tæt på og se det meget tydeligt.

Fra begyndelsen af afspærringen, fra Sdr. Højrup, med kig ud over der hvor kirkestien hører hjemme - OBS 5 Billeder -

Den anviste sti. Som almenheden ingen rettigheder har til, som ikke retslig er holdbar, og som er helt håbløs at bruge. Der laves også forhindringer og folk antastes og chikaneres, for at mindske færdsel. - OBS 5 Billeder -

Så er vi ved den gamle kommune grænse, og ser den afspærrede kirkesti, inde i folden langs skovbrynet. - OBS 5 Billeder -

En skøn oplevelse med 3 harer der leger. Tilbage igen, gennem mudder huller, til den oprindelige Kirkesti - OBS 5 Billeder -

Overskrift


 

Overskrift

 

Til Danmarks Naturfrednings Forening
DN afdeling Faaborg-Midtfyn
v/Formand B.B


Pederstrup d. 20.05.2013


Vedr. Spærring af 150 år gammel kirkesti i Sdr. Højrup


Er DN opmærksom på den verserende STI-sag, som Faaborg-Midtfyn kommune fører ?

Sagen handler om at en lodsejer har afspærret, og fjernet et stykke af en gammel kirkesti.

Det drejer sig om ejendommen: Skovhavevej 17, Sdr. Højrup. 5750 Ringe.
1. Vi mener, at stien er en KIRKESTI og en ALMEN STI.


2. At, det afspærrede stykke, kun er en lille stump af en sammenhængende sti mellem Årslev kirke og Sdr. Højrup kirke.


3. Stien har sandsynligt eksisteret 150 år. Nemlig siden de to kirker fik fælles præst og præstegård, i Sdr. Højrup. Gældende fra d. 2. oktober 1857 (Ifølge - Ringe Lokal Historiske Arkiv) (se doc. 4)


4. Samt nedskrevet 'Barndomserindringer' af Eriks farfar, Hans Jørgen Pedersen. Han beskriver stedet matr. 41 c, hus, have osv...:

".... Marken der var omgivet af skov, med undtagelse af en lille aabning mod syd. I vest var der et stort levende hegn, nærmest sorttjørn, med gennemgang til vejen der fører fra byen til skoven og videre ad stien til Årslev kirke......"


Det er en beskrivelse fra hans barndom. Hans Jørgen er født i 1876 og død i 1971. Forældrene flyttede til Sdr. Højrup Skovhave i efteråret 1869. Beretningen findes som håndskrevet doc. Samt i en afskrift.
(Vedhæftet Foto af håndskrevet. ( doc. 6 )Teksten har vi markeret med gult )


Vi har på 'Matrikelkort på nettet' fundet de gamle kort med Kirkestien fra Årslev kirke frem til grænsen til Sdr. Højrup, hvor der er påskrevet 'KIRKESTIEN'.


Ligeledes er der kort over Sdr. Højrup Skovhave fra 1969, hvor man kan se, at der er skrevet 'Sti' på den del af Kirkestien, som passerer Skoven, netop der hvor den aktuelle sag er.


Der er fundet en række topografiske kort, fra 1842–1899, fra 1901-1971 og fra 1983-1996 Alle kort viser i detaljer Kirkestiens forløb, hele vejen fra Skovhavevej og frem til Årslev Kirke.


Ifølge svaret fra Vejdirektoratet (vedhæftet) skrives der om 'Baggrund':
– Det fremgår af sagen, at der af SKØDE fra 1968 vedrørende klagers ejendom fremgår, at ejendommen ligger ved en privat fællesvej, og at der ”over jordene” er en offentlig gangsti.


Vi vedhæfter det materiale vi har fundet frem, som dokumentation for, at stien mellem Sdr. Højrup Skovhave og Årslev kirke er en KIRKESTI som har ligget på samme sted i måske 171 år.


Den nuværende afspærringen er lavet for, at ejeren kan lave en hestefold lidt større.


Situationen er helt urimelig. Afspærringen skal fjernes og stien genskabes.


Hvis der går jura i sagen, kan en løsning trække ud i årevis, hvilket er dybt utilfredsstillende, og til stor gene for en del mennesker. Sagen er for os helt klar.


Vi håber, at DN vil gå ind i sagen og kontakte Faaborg-Midtfyn kommune. Lige som vi håber at DN's jurister vil se på det materiale vi har fundet frem.


BILAG:
Alle kortene, svar fra Vejdirektoratet, avisartikel, Eriks farfars lille erindring, m.m.
ligger fordelt i 4 mapper her, hvor alt kan hentes med et google-login, evt. en gmailkonto.    Her er ALLE bilag

1) Landkort (aktuelt) 1:25.000 Sdr. Højrup, med stien gennem skoven.

2) - Afgørelse fra Vejdirektoratet.

3) Artikel i Fyens Stiftstidende d. 16. maj 2013.

4) Avisartikel fra 2005 - Den sidste fælles præst i Sdr. Højrup og Årslev, omtaler kirkestien

5) Link til matrikelkort med påtegnet STI og skrevet 'Sti' , på 9m / 9a. Omtegnet og trykt 10-12-1969. OBS: Udsnit og forstørrelser findes i doc.mappen: Matrikelkort

6) Foto af håndskrevet barndoms erindringer fra Sdr. Højrup Skovhave. Samme tekst som er sat ind i brevet, tidliger.
Hans Jørgen Pedersen, som var Eriks farfar blev født der i 1876, og han omtaler her stien.

Med venlig hilsen

Medlemsnummer xxxxx

Erik Højer Pedersen og Anette Tracz Knudsen


 

Mail til DN - Danmarks Naturfredningsforening - Faaborg Midtfyn afd.

 

 

Klik: Link til dokument og kortsamling

 

Link til vejdirektoratets afgørelse vedr.: Procedure fejl, begået af den gamle Ringe Kommune.

 

På vegne af Borgergruppen   

- der arbejder for at genåbne og bevare den gamle kirkesti.

 

 

Overskrift

Overskrift

Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Sdr. Højrup Kirke nævnes første gang i 1291. Årslev Kirke nævnes første gang i 1383.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Professor Dr. Henning Eichberg | Svar 19.09.2013 13.24

Jeg er meget glad, at denne sag nu tages op.
For flere måneder siden har jeg anmeldt problemet hos Kommunen.
Det drejer sig om lokalt fællesskab og kultur.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.01 | 19:47

Hej Kitt, tak for din besked. Husker navnet, ikke personligt. Jeg er meget interesseret både i billeder og fortællinger. mail: tracz@live.dk mvh Anette

...
14.01 | 16:25

hej Lonnie.Jeg har også kendt din far ,da jeg kom i familien et par år,hvor jeg blev forlovet med din onkel Poul .Hilsen Jytte

...
10.01 | 13:35

Hej
Min morfar må have arbejdet på Ravnild. Han hed Gunnar Steen. Vi har flere fade/keramikting. Kan sende billeder, hvis du er interesseret. Venlig hilsen Kitt

...
15.10 | 01:54

Hej
Jeg har et kæmpe fad i rød/hvid/grå glasur. Vanvittigt flot. Har aldrig set lign. på nettet. vil gerne sende dig foto, hvis det stadig er aktuelt. mvh E

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE